GMR

Medezeggenschap via de GMR

 

De kracht van onze medezeggenschapsraad (GMR) 

Binnen de GMR staat onze richtinggever We doen het samen centraal. Tijdens de vergaderingen is er ruimte om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over dat wat de scholen van PCPOW bindt. Dit is de belangrijkste rol van de GMR. Onze GMR wordt gevormd door 30 leden. Iedere school levert een personeelslid en een ouderlid aan. Deze leden behartigen de belangen van alle 15 PCPOW-scholen.
De belangen van de individuele scholen worden door de Medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf behartigd. Zie hiervoor de websites van de scholen.

De onderwerpen

De voltallige GMR vergadert vier keer per schooljaar. Daarnaast zijn er expertisegroepen, die bij elkaar komen om beleidsvoorstellen te bespreken en met een advies daarover richting de voltallige GMR te komen. De kerntaken van de GMR zijn het toetsen van het beleid en het geven van adviezen om beleidsplannen te verbeteren. In sommige gevallen is de instemming van de GMR vereist om (beleids)voorstellen te kunnen uitvoeren. De GMR praat over thema's op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid en het bestuursformatieplan. De GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft.

Belangstelling?

Heb je iets wat je wilt delen met ons? Of wil je meepraten? Neem gerust contact op met Jan van Buuren of Caroline Zwinkels. 

Voorzitter, Jan van Buuren
Secretaris, Caroline Zwinkels, gmr@pcpow.nl