Wat als het even niet zo goed gaat?

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar wat als het nou even niet zo goed gaat? Dan helpen wij onze ouders graag. Daarom vind je op deze pagina de informatie die je eventueel nodig hebt in deze situatie.

Klachtenprocedure

Ten aanzien van klachten over de school geldt altijd: bespreek dit eerst met de direct betrokkene (de leerkracht en/of de schooldirecteur). Leidt dit gesprek niet tot het gewenste resultaat, dan kan een klacht schriftelijk worden ingediend bij het college van bestuur. De volledige klachtenprocedure is hieronder te vinden. 

Schorsing en verwijdering

Helaas gebeurt het een enkele keer dat een leerling niet langer op school mag blijven. Er is dan sprake van ernstig wangedrag van de leerling of van de ouders. In zo'n uiterste geval kan besloten worden de leerling te schorsen of zelfs definitief te verwijderen van de school. Zo'n maatregel wordt nooit lichtzinnig genomen. Er vinden vooraf de nodige gesprekken plaats, waarbij ook altijd de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. De volledige regeling is hier op te vragen.

Vertrouwenspersoon

Soms kan zich een situatie voordoen waarover ouders of leerlingen strikt vertrouwelijk willen spreken. Op elke school is er een contactpersoon die daarbij begeleidend kan optreden. In eerste instantie zal gekeken worden in hoeverre het probleem zelfstandig opgelost kan worden. Soms zal blijken dat het inschakelen van onze externe vertrouwenspersoon, drs. Anja Seppen, nuttig is. Zij is bereikbaar via anja.seppen@kabelfoon.net of via 06-33872433. Ook kun je ervoor kiezen de onderwijsinspectie in te schakelen. De regeling van de vertrouwenspersoon is hieronder te vinden. 

Armoedebeleid

Gemeente Westland vindt het belangrijk om de effecten van armoede op kinderen terug te dringen via kindgerichte regelingen. Kindpakket Westland biedt deze Westlandse kinderen de mogelijkheid om mee te doen met hun leeftijdsgenoten. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar kunnen meedoen aan leuke dingen, zoals sporten, muziekles en een schoolreisje. Meer info is in te winnen via kindpakket Westland en leergeld Westland.

Meldcode kindermishandeling

Scholen zijn verplicht signalen van kindermishandeling zeer serieus op te pakken. Daartoe zijn per school medewerkers opgeleid. Zij hanteren een meldcode. Vermoed jij kindermishandeling of wil je meer informatie? Zie voor meer informatie deze website: veilig thuis

Gescheiden ouders

Er zijn kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Aan beide ouders wordt de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport incl. de uitnodiging voor de ouderavonden, het schooladvies in groep 8 en andere belangrijke informatie betreffende de ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt aangetekend dat beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Beide ouders kunnen op de hoogte blijven van het schoolnieuws via de app Social Schools. Beide ouders ontvangen een toegangscode hiervoor. Wilt u meer lezen dan vindt u hieronder het protocol voor gescheiden ouders.

Pesten

Op de scholen van PCPO Westland wordt er veel aandacht geschonken aan het creëren van een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. Wij bieden een omgeving waar pesten niet wordt getolereerd. Voor ons uitgebreide beleid over pesten verwijzen wij naar ons protocol welke u hieronder aantreft.