Passend onderwijs

Wij werken dagelijks met 460 collega's aan goed onderwijs voor onze kinderen. Binnen onze scholen is veel expertise aanwezig. Je kunt dan denken aan leerkrachten, intern begeleiders en specialisten. Wij vinden het belangrijk dat al deze professionals goed samenwerken. Zo kunnen wij een passend aanbod voor ieder kind realiseren. Toch komen er situaties voor waar er iets anders nodig is. Hieronder kunt u lezen hoe wij dan te werk gaan. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders.

Samenwerking SPOW

Onze scholen zijn aangesloten bij SPOW (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland). Het samenwerkingsverband bestaat op dit moment uit 44 reguliere basisscholen in het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland en één SBO in Naaldwijk.

Het samenwerkingsverband werkt met schoolondersteuners. Deze schoolondersteuners (psychologen/orthopedagogen/ambulant begeleiders) zijn werkzaam in de scholen. De scholen krijgen op deze wijze de mogelijkheid in een vroeg stadium een deskundige van het SPOW te laten meedenken in de begeleiding van uw kind en/of de leerkracht. Ouders worden hierover te allen tijde op de hoogte gebracht.

Zorgstructuur scholen

Basisondersteuning

Dit is de ondersteuning die op onze scholen geboden wordt. Voor de meeste leerlingen is dit voldoende om tot leren te komen. Deze ondersteuning vindt veelal in de klas plaats. Ook worden kinderen wel eens uit de klas gehaald door een specialist. 

Extra ondersteuning

Indien de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, kan dit besproken worden in het schoolondersteuningsteam (SOT). Dit gebeurt uiteraard na toestemming van de ouders. In het SOT wordt de vraagstelling van/over de leerling met alle betrokkenen, inclusief ouders, besproken om zo tot een passend en uitvoerbaar antwoord te komen op deze vraagstelling. Vervolgens kan het zo zijn dat het kind hiervoor extra ondersteuning krijgt. Deze extra ondersteuning vindt plaats onder lestijd. 

Zware ondersteuning

Het kan voorkomen dat de extra ondersteuning niet voldoende is voor het kind. Dan kan het kind in aanmerking komen voor zware ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit extra financiële middelen voor de school, die het mogelijk maken dat de leerling onderwijs blijft volgen op het regulier onderwijs of het SBO. Hieraan vooraf is altijd een HIA-traject geweest.

HIA-traject

Indien de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren, wordt een HIA-overleg gepland om de ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart te brengen. Een HIA-traject kan uit meerdere overleggen bestaan. Tijdens het HIA-overleg zijn, naast de leerkracht, de intern begeleider en de ondersteuningsadviseur van SPOW, in ieder geval de ouders aanwezig. HIA is een actieve “werkvorm”, waarbij alle betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid op zoek gaan naar overzicht (wat weten we al?), inzicht (hoe kunnen we de dingen verklaren?) en uitzicht (wat is er nodig om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de leerkracht/ouder?). Hiermee kan een HIA-overleg leiden tot:

  • begeleiding vanuit de basisondersteuning.
  • begeleiding in de vorm van extra ondersteuning.
  • het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of zware ondersteuning.

Toelaatbaarheidsverklaring

Indien tijdens het HIA besloten wordt dat het S(B)O het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SPOW.

Meer weten?

Dit alles is een korte samenvatting. Hieronder een document met uitgebreide informatie.

of neem een kijkje op de website van het samenwerkingsverband SPOW